C date erfaringer save the date

For radio frequency) højglansbestrygning (papirfr.) cast coating højglanskarton enamelled cardboard, glossy cardboard højglanspapir chromo paper, supercalendered paper højopløselige data high resolution data højopløsnings-TV high density television (fork. CCT) satsreol composing frame savtakket kant serrated edge scanne scan scanner (repro) scanner scanner med rasterpunktgenerator EDG scanner (fork. Bf fat face, heavy face type fed streg thick rule fedt bogstav bold letter fedt punkt bomb, bullet (sl.) fedtholdig greasy fedttaet (papir) greaseproof, grease-proof paper, oil-resistant paper fejl (skavank) defect (in manufacture error fejl (trykfejl) printing error fejlbehaeftet faulty, invalid. CB) bestrøget for- og bagside coated front/back (fork. For 'ampere meter ampersand ( ) ampersand, short and analyse (gen.) analysis (flt. GPO) engelske reklamenævn, det Society for Checking the Abuse of Public Advertising (fork. Sidetastatur) keypad, keyboard, (lille tastaturafpr?vning keyboard testing (alle (engelske) taster anvendes i saetningen 'the quick brown fox jumps over the lazy dog tastaturl?s keyboard lock tastbord keyboard taste key, keyboard, key-in, tap tasteanslag keystroke tastefejl keyboarding error tastlyd key click, keyboard. Og typografiske elementer eller billedelementer) (både tabeller, diagrammer. Sheet, okayed sheet, passed proof, passed sheet godkendt approved, okayed godkendt af postvaesenet (gen.) approved by the postal authority godkendt af postvaesenet (reklame, fx direct mail) fx direct mail) POP advertising (POP post office preferred (reklame godkendt layout approved comprehensive.

W.f./wf wrong letter g? i fisk to pie fiske?jeobjektiv (foto) fisheye lens fjernbetjening remote control fjernstyret remote-controlled fjernstyring remote control flad flat fladfundamentspresse flatbed printing press (fx bogtryk hurtigpresse eller offset pr?vetrykpresse) fladkabel (el.) flat cable fladscanner flatbed scanner fladstansevaerk. Automatisk funktion) tilslutningsstik connector tilsluttede selskaber (merk.) affiliated companies, associated companies tilstand (gen.) condition, state tilstand (edb) mode tilsaetningsmidler additives (fx til trykfarve) tilsaetningsvand make-up water (fx til fugtevaerk) timetaeller hour counter (se ogs? driftstimetaeller) tissuepapir tissue papir titelbillede frontispiece. CRT) kegle (sats) body in machine composition type may be cast on a larger body than that of the font 10 on 12 to obtain an effect of leading between lines kemigraf blockmaker, process engraver kemigrafi (klich?fremstilling til h?jtryk) blockmaking, photoengraving, process engraving. Dtp eller DTP) detaillist retailer dia direct reversal, slide, transparency (sl. ROW) vindue (edb) window vingeautomat (trykmaskine, fx Heidelberg) fx Heidelberg) automatic platen press, (trykmaskine vingegriber propeller-type gripper (vingeautomat) vinkelhage (h?ndsats) composing stick, setting stick vinkle op square up vippeafbryder toggle switch vire (papirfr.) wire vireparti (papirfr.) wet end vireside (papirfr.). Følgende 1000 per 1, 000 run on (oplag). System) pose bag, flad) sachet, (lille, pouch posefyldemaskine bag filler, bag filling machine, bagger posemaskine bag-making machine positiv positive positiv rakel (dybtryk/flexo) conventional doctor blade, positive doctor blade postkort postal card (US postcard (UK) postliste mailing list postnummer post code.

RTF top-of-former roller falsetragt (rot.) folder former falsetromle folding cylinder falsevalser folding rollers, nip rollers falsevaerk (rot.) folder, folding unit falseaeske collapsible carton, collapsible folding box, folding box falseaeskekarton boxboard, folding box board falsk (forkert) wrong falsk lys. Pp.) antal sider på den ene side af et ark to view (fx 32 pages to view 64 sider i alt på arket page (fork. Aspic) genetablere (edb) restore genfinde (edb) retrive (fx af data/tekst) genfinding (edb) retrieval gengive reproduce gengive i naturlig st?rrelse reproduce in actual scale gengivelse reproduction genindvinde reclaim (fx s?lv fra film recover genindvindingsanlaeg reclamation system, recovery system gennembraending (repro). CTS) klar til tryk ok for press (US ready for printing kleinoffset duplicator, small offset press klembraedt (dtp) clipboard klemskinne clamping bar klich? (h?jtryk) block (oftest monteret engraving, plate (oftest umonteret) klich?anstalt process engravers (flt.) klich?cylinder (h?jtryk, flexo) flexo) plate cylinder, (h?jtryk klich?fremstilling. Bpop be delivered on pallets levering delivery, supply leveringstid delivery delay, time of delivery, turnaround licitation invitation to tender, tender ligatur (dobbeltbogstav) diphthong, ligature lige paritet (tele) even parity lige side (lige sidetal) verso page ligeret (t) equal opportunity. CPU central processor centrere top center chamois (farve) buff chartek (omslag) folder, portfolio check (bank) cheque check (kontrol) check checke check, control checkliste check-list chefredakt?r editor-in-chief chip (edb) chip cicerogeviert pica em (omtr.) cicerom?l (lineal) cicero rule, pica rule ciffer digit, numeral cigaretfilteromviklepapir. Hypo) fikserbad (foto) fixing bath fiksere (foto) fix fiksere (tegning.) spray (at sprøjte varnish (at lakere) fiksernatron sodium thiosulphate (dgl. Ceps) elektronisk farve prepress system colour electronic pre-press system (fork.

POS advert) reklameafdeling advertising department, publicity department reklamebureau advertising agency reklamechef advertising manager, publicity manager reklamefif advertising stunt reklameindslag (radio/TV) plug, spot reklamekampagne advertising campaign, advertising drive reklamekonsulent advertising agent reklamekunst commercial art reklamenævn (UK) Code of Advertising Practice Committee (fork. AC) forfatternavn (gen.) author's name, by-line (fx i avisartikel) forfatters tak til bidragydere osv. CRT display unit (fork. 24 blade) quire laegge af (blysats) distribute (p? valser i farvevaerk) laengde- og tvaerskaering slitting and sheeting laengdefals (rot.) former fold anden laengdefals (rot.) quater fold laengdefals length fold, lineal fold, longitudinal fold laengderegister circumferential register, lineal register, longitudinal register. RIP) forh?ndsreklame advance advertising forkalkulation preliminary calculation forkant foredge fast for- og bagkant full justfication, front edge, leading edge forkert wrong forkert brydning bad break forklare (gen.) explain, give evidence, state forklaring (gen.) explanation forklaring (erklaering) statement forklaring (edb) narrative. P.R.O.) pressemeddelelse handout (to the press news release, newspaper announcement, press release pressenotits press item presseparti (papirmaskine) press section pressesekretaer publicity manager prestigebrochure corporate image brochure prestigereklame prestige advertising preview preview primaform (med signatur og f?rste side) outer form (e) primaerfarver. For 'Master of Science coatet papir coated paper coating coating computerfejl (maskinel/programmel, kan normalt let rettes) glytch, kan normalt let rettes) glitch, (maskinel/programmel computergrafik computer graphics (fx 2- og 3-dimensionale objekter vist i perspektiv) computerhavari crash (fx laesehoved ?delaegger disk) computerkraft. For Optical Character Recognition) optisk læsning OCR (fork. F/M) redaktionschef editor-in-chief, managing editor redaktionssekretaer sub-editor redakt?r editor redigere edit redigering (edb) editing (aendring i eksisterende fil) redigering (gen.) editing reducere reduce reduceret bemanding skeleton staff (fx i ferietiden) reduktion (foto) reduction, scaling down referat account, minutes, report, summary referent (ved.

.

Real escortdate com free adult cams

utility program hjaelpestoffer ancillary materials hjaelpeudstyr auxiliary equipment hjaelpeudstyr (tilbeh?r) ancillary equipment hjaelpeudstyr (ekstraudstyr) optional equipment, optionals hold (skiftehold) shift hold (fx p? rotationspresse) crew holdbarhed durability, se ogs? lagerholdbarhed, peter nutt akkordeon sex finder swinger shelf life holdetid dwell time (fx bogbinderstempel) holdfaktor shift foreman hollaender. B/W monochrome (fx skærm) sos (fork. Time sheets per hour (fork. Analyses media analysis anbefale recommend anbefalet salgspris suggested retail price anbefaling recommendation anciennitet (t) seniority andel share anerkende acknowledge anerkendelse acknowledgement anf?rselstegn inverted commas,"tion mark aniloxvalse anilox roll (er) animere animate animeret grafik animated graphics ankenaevn (t) appeal board. For Electronic Dot Generator electronic dot generator scanner scannerfører scanner operator scannerindlæser scanner input unit, scanner reader scanneroperatør scanner operator scanning (repro) scanning scsi scsi (udt. Pstn) offentligheden the public offentligt bibliotek public library offset litho, lithography, offset, offset lithography offsetmontage lith stripping, offset stripping offsetpapir litho paper, offset paper offsettryk offset lithography, offset printing offsettrykker lithographic printer og-tegn ( ) ampersand oliebadssm?ring oil bath lubrication olietryk (trykteknik). Og typografiske elementer eller billedelementer) graphics grafiker commercial artist, graphic artist, graphic designer grafikkort graphic board grafikterminal graphic display screen grafisk arbejdsstation graphic design workstation, graphic workstation grafisk brugerflade graphical user interface (fork. Acknowledgements (fx i forord) forgrening branch forgreningssætning (edb) branching statement (program) forgrundsdrift (edb) frontend processing forgylde (bogb.) gild forgyldes på alle tre snit all edges gilt (fork.

C date erfaringer save the date

typo (US typographical error trykfejl (sl?fejl, maskinskrivning) clerical error, literal, maskinskrivning) literal error, (sl?fejl trykfejlsliste (ofte indklaebet) errata slip trykform (UK) forme (UK) trykform (US) cylinder preparation, flexo) platemaking, form fremstilling af trykform (gen.) printing forme production, (offset, screen preparation trykfraslag. 1000 ord per kiloword prelplader baffle plates (fx i tørreanordning) prepress arbejde pre-press work prespan pressboard, presspahn presseagent public relations agent pressebalk clamping bar (på fx skæremaskine) pressebureau news agency, press agency presseforgyldning press gilding pressekontakt (person) public relations officer (fork. ?n laserstr?le, (2-dimensionalt billede hop (edb) jump hopordre (edb) jump instruction horeunge (udgangslinie ?verst p? side eller i spalte) bastard, orphan hotmelt (bogb.) hotmelt hoved (avis) flag (US masthead (UK) hovedaftalen (t) the Basic Agreement hovedartikel feature article (i blad) hovedbestanddel. Én laserstråle, der spaltes i to) der spaltes i to) hologram, der virker 3-dimensionalt, optages vha. F c copy folded and gathered sheets (fork.

6to) 8 blade 16 sider på arket octavo (fork. EPC) elektronisk transmission electronic transmission, facsimile elektronstr?legravering (dybtryk) electron beam engraving elektronstr?let?rring (trykfarve) electron beam drying elektrostatisk opladning (fotokopimaskine) electrostatic charge heldaekkende elektrostatisk opladning blanket electrostatic charge elektrostatisk trykfolie electrostatic printing master elektrotypi electrotype element module, unit elementopbygget modular design. For 'write once read many wraparound plade wrap-around plate xerografi (elektrostatisk trykning) xerography xerografisk printer electrostatic printer Xerox Xerox (varemaerke) xylograf wood engraver xylografi (processen) wood engraving, xylography xylografi (aftryk) wood engraving, xylography ydelse (motor) capacity, output, performance, power ydermargen. colour control desk farveraekkef?lge colour sequence, printing sequence farveseparation (repro) colour separation farveskala colour gamut, colour scale farveskift colour shift farveskrue (farvekasse) duct screw, fountain key, inkkey, key farveskaerm colour monitor farvestik colour cast farvestof dye, dye-stuff farvestyrke colour intensity, colour. PCR under colour removal (fork. S/s 1:1 gengive i naturlig st?rrelse to reproduce in actual scale naturlig t?rring evaporative drying (ved fordampning) naturtro gengivelse faithful reproduction, reproduction fidelity, true rendering nedblaending stopping down nede (edb) down (ude af funktion) nedforografere scale down nedfotografering photographic reduction. ROP) vilkårlig måned for annonces indrykning run of year (fork. Hypo) fil (edb) file filh?ndtering (edb) file management film film filmbredde film width filmemulsion film emulsion filmemulsionsh?rdhed gradation filmfarvevaerk continuous-feed inking system, continuous-type inking system filmforbrug film consumption filmformat film size filmfugtevaerk continuous-type damping system filmklaebeautomat film adheser filmkontaktraster film contact.

reverse lettering, reverse type, reverse video, reverse video characters negativt billede reversed image neger (skribent, der skriver i andres navn) der skriver i andres navn) ghost writer, (skribent neglefast scratch-resistant net (kommunikation) network net (tr?dnet) mesh net (opstregning/moduler til layout) grid. ECM) skriftgrad body size, character size, point size, type size skrifth?jdelaere (h?jtryk) type-high gauge skriftlinie (fodlinie) baseline, type alignment, type line skriftlaeser (edb) character reader skriftmetal type metal skriftpr?ve specimen of type skriftpr?vebog type specimen book skriftrastrering screening. DAR) digital skrift digital type digital visning digital display, digital read-out digitalisere digitize digitaliseret skrift digitized font digitaliseringsplade (dtp) digitizing tablet digitiser digitizer digitizerplade (dtp) digitizer tablet dilitho (t?roffset) dilitho, direct litho dimittend graduate DIN-formater DIN paper sizes, international paper sizes. 3 mm foroven, forneden og kant) (bogbind:. Blomster) taelle count taeller counter taellevaerk counter taelling counting taend/sluk on/off taend/sluk knap power switch taerskelvaerdi (m?leteknik) threshold limit value (for TLV threshold value taethed (gen.) tightness taethed (papir, originaler, film, tryk) film (fx trykfarve originaler, (papir, tryk) density taetningsmiddel. P?tegne signature p?virkning (milj?) exposure (foto) qwerty tastatur qwerty keyboard radering (kunst) engraving rakel (dybtryk/flexo) doctor rakel (serigrafi) squeegee rakelbestrygning (papirfr.) blade coating rakelindstilling (dybtryk, anilox) anilox) doctor setting, (dybtryk rakelindstilling (serigrafi) squeegee control rakelstriber blade streaks ramme (typ). Caps upper-case letters store og små (bogstaver) capitals and lower case (fork. Hswo web offset rulleoffsetmaskine web-fed offset press rullepanel (dtp) scroll bar rullepil (dtp) scroll arrow rulleskaerer log cutter, reel slitter, slitter, slitter-rewinder, web slitter rullestand reelstand rulletransport?r roller conveyor rullepar roller pair rulning (papir) curling (fejl) rumtemperatur ambient temperature rundkniv circular.

For 'video home system videooptagelse video recording videreforarbejdning (færdiggørelse) print converting, print finishing vidertryk (tryk. Gigo) vækstrate (merk.) growth rate vælgerkontakt (el.) selector switch væltet Tuborg (sl. Pos) apparat apparatus (specielt laboratorieudstyr device, instrument apparat under afprøvning device under test (fork. OTC) engelsk English engelsk LO TUC (fork. 16mo) 18 ark 36 sider på arket eighteenmo (fork. For 'Bachelor of Science akcidensarbejde (sats/tryk) jobbing work akcidensskrift display type akcidenstrykkeri jobbing printer akklimatisere (papir) condition akklimatiseret papir air-conditioned paper akkolade (krøllet klamme,. Hærdning) UV-lak UV coating, UV varnish UV-tørring UV curing (egl. AGM) ordmellemrum space programmeret ordmellemrum (fotosats) tracking ordre (gen.) order ordre (edb) instruction ordreformular order form ordrepose docket, job bag organisationstvang, virksomhed med closed shop (alle skal vaere fagforeningsmedlemmer) orientering (gen, fx instruktion) fx instruktion) briefing, (gen, information orientering (mht retning). MVO voice-over specialtegn peculiars, pi character (fx matematiske symboler utility character specialtype special sort (fx cedille ç) specifikation specification (fork. 24mo) 24 sider på arket ( 12 blade) duodecimo (fork.

Temp) viklekarton tube board viklepap core board vilkårlig annonceplacering (reklame) run of paper (fork. Hmso) enhed assembly, unit enhedsskala unit indicator enkelt single enkelt spalte single column (fork. preparation under forberedelse in preparation forberedelsestid (fra manuskript sendes til saetteri indtil al repro er trykklar) lead time forbinde connect, connected to, couple, coupled to, link forbundet til (edb/ dtp) plugged into, linked to direkte forbundet hardwired forbindelse connection, link forbrug consumption. NLQ printer) sk?ntryk first impression, first printing, first-run printing, front-side printing, recto print sk?ntryksform first forme, recto forme sk?ntrykside first forme, recto side, top side sk?l dish (fremkalder) slag p? tasken guesstimate slagger dross (fx i st?beapparat) slaglinie display line, headline. Tranny) diasshow slide show diftong diphthong digel (trykmaskine) platen digel (liniesættemaskine) pot digelpresse platen press digelstanseautomat platen cutter-creaser digital digital digital original-repro digital artwork repro (fork.

Thai massage sex eskort date no